Henkilörekisterin tiedot

 1. Rekisterin nimi
  Rekrytointitietorekisteri
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekrytoimalla haetaan työvoimaa henkilöstösuunnitelman, henkilöstön vaihtuvuudesta johtuvan ja mahdollisten osaamiskartoitusten osoittaman osaamisvajeen täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja henkilöiden arvioimiseksi ja tunnistamiseksi.

  Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyltä itseltään sellaisenaan.
 3. Rekisterinpitäjä
  Rekisterinpitäjä on Tampereen Sähkölaitos Oy (Y-tunnus 0153791-8). Konserni toimii yhtenä rekisterinpitäjänä, joten tämä kattaa myös tytäryhtiöt Tampereen Sähköverkko Oy:n (1950681-0) ja Tampereen Vera Oy:n (1950694-1).
 4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
  Tampereen Sähkölaitos Oy
  Marianne Toivonen
  Osoite: Voimakatu 17
  Puhelin: 020 630 3001
  etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi
 5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
  Ei
  Kyllä
  Hakijoiden tietojenkäsittely saatetaan ulkoistaa yhteistyökumppaneille kuten rekrytointikonsulteille ja asiantuntijoille henkilöarvioinnin suorittamiseksi. Rekrytointijärjestelmän tekninen toteutus ja ylläpito on ulkoistettu järjestelmätoimittajalle.
 6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  A)
  Suostumus
  sopimuksen täytäntöönpanoa varten

  Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien
  Ei
  Kyllä

  Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus
 7. Rekisterissä olevat henkilötiedot
  Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:

  Henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten nimi, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Lisäksi henkilötiedoista käsitellään työhistoria ja koulutustiedot sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteet. Muita mahdollisia tietoja käsitellään hakijan hakemuksen sisällön perusteella. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa suorituskykyyn ja/tai terveydentilaan kohdistuvia tietoja, jos hakija sellaisia haluaa tuoda ilmi hakemuksessaan.

  Mikäli rekisteröity vierailee Sähkölaitoksen toimipisteissä, hänen kuvansa voi tallentua vierailujärjestelmään ja/tai videotallenteille. Muuta fyysistä tietoa saatetaan käsitellä, jos CV:hen ja/tai hakemukseen on liitetty hakijan kuva.

  Verkkosivuilla vieraillessamme kävijästä tallentuu IP-osoite ja evästetietoja.
 8. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
  Ei
  Kyllä
 9. Rekisterin tietolähteet
  Rekisteröidyltä itseltään. Suorahaussa henkilön nimi saadaan rekrytointikonsultilta (tällöin tietojen luovutuksen perusteena on rekisteröidyn suostumus.
 10. Tietojen suojaamisen periaatteet
  Asiakastietoja saa käsitellä vain henkilöstö, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien hoidollisista syistä. Tiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin menetelmin oikeudettomalta käytöltä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat koulutettuja käsittelyn turvaamiseksi tietosuojan huolehtimisesta ja ylläpitämisestä asianmukaisella laajuudella.
 11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
  Ei
  Kyllä
 12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)
  Ei
  Kyllä
 13. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit
  Säilytysaikojen perusteina ovat tasa-arvolaki (1986/609) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).
  Tietoja säilytetään palvelussa kaksi vuotta. Tiedot on mahdollista poistaa milloin tahansa rekisteröidyn toimesta tai rekisteröidyn pyynnöstä.
 14. Rekisteröidyn oikeudet
  Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu ja tarvittaessa oikaista ja/tai täydentää tietoja. Tarkastusoikeutta käyttäessään rekisteröidyn on hyvä varautua siihen, että hänet tunnistetaan viranomaisen hyväksymällä henkilöllisyystodistuksella.

  Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty vastoin oikeusperusteita ja/tai käytetty vääriin tarkoituksiin.

  Valitusoikeus: Rekisteröity voi myös valittaa tietojenkäsittelystä tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän kokee, että tietoja on käsitelty väärin perustein ja/tai vastoin niiden määriteltyä käyttötarkoitusta.

  Oikeus poistaa tiedot: Rekisteröity voi pyytää Tampereen Sähkölaitosta poistamaan häntä koskevat tiedot. Tällöin Tampereen Sähkölaitos poistaa tiedot, mikäli niiden säilyttämiseksi ei ole oikeusperusteita.

  Tampereen Sähkölaitoksen konsernin asiakkaat voivat halutessaan käyttää oikeuksiaan milloin tahansa. Tampereen Sähkölaitos Oy varmistaa jokaisen rekisteröidyn henkilöllisyyden. Mikäli rekisteröity käyttää oikeuksiaan useammin kuin kerran vuodessa, oikeuden toteuttamiseksi peritään hallinnollinen maksu. Helpoin tapa asioida oikeuksien toteutumiseksi liittyvissä asioissa on asioida Ratinan toimipisteessä, jonka yhteystiedot ovat tietosuojaselosteen ensimmäisellä sivulla.